Ana içeriğe atla
 • Long Run Evaluation of Crude Oil Prices: Structural Breaks, Long Memory or Nonlinearity?

  10.02.2014 | Kitaplar | Enerji | 894 Nevzat Şimşek

  Literatürde ham petrol fiyatlarını tahminleme konusu çokça tartışılagelmektedir. Bu konudaki tartışmalar daha ziyade teorik bir model olan Hotelling modelinin testi çerçevesinde sürdürüldüğünü görmekteyiz. Bu bağlamda tükenebilir bir kaynak olan petrolün fiyatlarının uzun dönemde en iyi şekilde  istatistiki manada rassal bir yürüyüş süreci şeklinde mi yoksa ortalamaya dönen bir süreç olarak mı modellenebileceği belirlenmeye çalışılmaktadır.

  Bu bağlamda sözkonusu çalışmada  yıllık ham petrol fiyatlarının zaman serisi özellikleri yeni tekniklerle incelenmiştir: Yapısal kırılmalı standart doğrusal parametrik durağanlık testleri (Zivot and Andrews; Bai and Perron), yapısal kırılmasız standart doğrusal parametrik durağanlık testleri (Augmented Dickey Fuller; Phillips and Perron; Kwiatkowski, Phillips, Shin and Schmidt; Dickey-Fuller with generalized least squares de-trending (DF-GLS) test; Elliot, Rothenberg, and Stock point optimal; Ng and Perron modified versions of the P-P and Ng and Perron ERS point optimal), parçalı birim kök testleri (Geweke and Porter-Hudak; Robinson Gaussian Semi-parametric Estimator) ve doğrusal olmayan parametrik testler (Caner and Hansen; Kapetanios, Shin and Snell). Hotelling modelini test edebilmek için tarihi veriler kullanmanın gerekli olduğu düşüncesiyle, çalışmada 150 yıllık bir dönemi (1861-2010) kapsayan ham petrol fiyat verilerinin uzun dönem davranışı araştırılmıştır. Yapısal kırılmalı ve kırılmasız doğrusal birim kök testlerine göre ham petrolün genellikle rassal bir yürüyüş modeli gösterdiği bulunmuştur. Aynı zamanda içsel yapısal kırılmalar istatistiki olarak anlamlı olsa da bu kırılmalar söz konusu serinin rassal yüüryüş sürecini etkilememektedir. Ayrıca ham petrol fiyat serilerinin parçalı birim kök testi sonucuna göre de durağan olmadığı tespit edilmiştir. Fakat bütünleşme derecesi birden daha düşük bir rakam çıkmıştır. Hatta çalışmada petrol fiyatlarının doğrusal olduğu hipotezi alternatif hipotez lehine reddedilmiştir. Bu da sabitli ham petrol piyasası modeline göre fiyat serilerinde bir eşik etkisinin var olduğu ve bunun da basit doğrusal modellerin kullanılmasının

  Etiketler: Enerji, Petrol, Enerji Fiyatları

Yazar

 • Direktör

  Nevzat Şimşek

  Doç. Dr. Nevzat Şimşek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde 1994 yılında tamamlamıştır.