Публикации

Kazakistan (Almatı) Millî Kütüphanesindeki Arap Harfli Türkçe Nadir Eserler Kataloğu

Türkler ilk yazılı belgelerini ortaya koymalarından günümüze varıncaya değin çeşitli alfabe ve yazı sistemleri kullanmışlardır. Bu alfabeler arasında en uzun süre kullanılanı Arap alfabesi olmuştur. Tarihî dönemlerine bakıldığında Türk dili, 15. yüzyıldan sonra doğu ve batı istikametinde, iki büyük kol hâlinde ilerleme kaydetmiştir. Bu kollar batıdaki Osmanlı Türkçesi ile doğudaki […]


Türk Devletlerinde Din-Devlet İlişkileri ve Din Eğitimi (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan)

Yaratılıştan günümüze din, toplumlar için kritik önemi haiz kurumlardan birisi olagelmiştir. Fransız düşünür Henri Bergson bu olguyu “…günümüzde olduğu gibi geçmişte de ilimsiz, sanatsız ve felsefesiz toplumlar olmuştur. Ancak, dinsiz bir toplum asla olmamıştır…” şeklinde ifade etmektedir. Tarihin farklı dönemlerinde farklı inançlara sahip olan Türkler, İslamiyet öncesinde tek tanrı (Kök […]


Евразийский обзор 2019: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

С 2015 года Евразийский научноисследо вательский институт (ЕНИИ) представляет читателям еженедельные электронные бюллетени, в которых освещаются теку щие экономические, политические, куль турные и социальные события в евра зийском регионе. За последние пять лет многие эксперты, дипломаты, политики, а также рядовые читатели из Турции, Ка захстана и других евразийских стран вы […]


Eurasia Outlook 2019: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Since 2015, the Eurasian Research Institute (ERI) has been presenting to the readers weekly e-bulletins that contain current economic, political, cultural, and social developments in the Eurasian region. Over the past five years, many experts, diplomats, politicians, as well as ordinary readers from Turkey, Kazakhstan, and other Eurasian countries have […]


The Tūqmāq (Golden Horde), the Qazaq Khanate, the Shībānid Dynasty, Rūm (Ottoman Empire), and Moghūlistan in the XIV-XVI Centuries from Original Sources

The “The Tūqmāq (Golden Horde), the Qazaq Khanate, the Shibanid Dynasty, Rūm (Ottoman Empire), and Moghūlistan in the XIV-XVI Centuries: from Original Sources” monograph that you are about the read represents a unique opportunity for readers with its extensive original sources that are not presented before in Eurasian studies concerning […]


Сарыарқа және Алтын Орда: уақыт пен кеңістік

Сарыарқа аталатын алып кеңістік сонау адамзат баласы мекендеген уақыттан бастап, сақ, ғұн, түріктер заманында саяси оқиғалардың аренасы болды. Ал ор- тағасырлардағы тарихы Монғол империясының құрылуымен байланысты. Тарихы тереңнен тамыр тартатын Сарыарқа даласы бір заманда Алтын Орда деп аталған алып ипмерияның кіндігі болған. ХІІІ ғасыр басында, шығысы Алтайдан басталып батысы Дунай […]


Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyumu (Metin Yayımı, Kataloglama, Dijitalleştirme) Bildirileri

Türk dili, ilk evreleri karanlık olmakla birlikte elde bulunan belgeler ve Çin kaynaklarının verdiği bilgilere göre geçmişi tarih öncesi dönemlere uzanan dünyanın en eski dillerinden biridir. Tarihî gelişim seyri içerisinde Türk dili, çeşitli iç ve dış etkenlerle değişerek gelişmiş ve çeşitli kollara ayrılmıştır. Bütün kollarıyla birlikte Türk dili bugün batıda […]


Евразийский обзор 2018: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

С 2015 года Евразийский научно-исследовательский институт (ЕИИ) выпускает еженедельные электронные бюллетени, которые содержат аналитические статьи по широкому кругу тем, связанных с политическими, экономическими и социальными изменениями на евразийском пространстве, а также новостной блок, который освещает последние события в регионе. Как свидетельствуют положи тельные отзывы, которые мы продолжа ем получать от […]


Eurasia Outlook 2018: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Since 2015, the Eurasian Research Institute (ERI) has been issuing weekly e-bulletins that contain analytical articles on a wide range of topics related to political, economic and social developments in the Eurasian space, as well as the news block that covers recent activities in the region. As demonstrated by the […]


Energy Security Policies of the Central Asian Countries: Hydrocarbons and Electric Power Sectors

The Central Asian countries’ energy sectors were built during the Soviet period and designed without concern for what are today national borders. The resource sharing mechanism ensured the security of the Central Asian Energy System (CAES)—reliable and stable energy supplies to meet the needs of both the people and the […]